UAEM-NL heeft een verzoek gedaan bij de belastingsdienst om als ANBI geregistreerd te worden. Aan deze registratie zitten enkele voorwaarden, waaraan wij door middel van deze pagina trachten te voldoen. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met de secretaris van UAEM-NL via secretary [at] uaem.nl.

Doel

De vereniging heeft ten doel de toegang tot geneesmiddelen en medische innovaties wereldwijd te bevorderen en tracht dit te bereiken door:

  1. het veranderen van norm en praktijk rondom octrooien, in het bijzonder met betrekking tot Nederlandse universiteiten;
  2. het streven dat universitair medisch onderzoek in gelijke maten tegemoet komt aan de behoeften van mensen;
  3. het creëren van maatschappelijk bewustzijn hierover.

Organisatiestructuur

Alle leden zijn (oud-)student. De leden van UAEM-NL zijn verspreid over Nederland en hebben zich in afdelingen (chapters) georganiseerd met als gemeenschappelijk kenmerk hun universiteit. De leden werken via deze chapters op regionaal niveau. Via werkgroepen werken de leden op nationaal niveaus samen.

Algemeen financieel beleid

UAEM-NL heeft geen winstoogmerk. De vereniging wordt gevormd door haar leden en is vooralsnog financieel volledig afhankelijk van de inzet en giften van die leden. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid en het benaderen van potentiele sponsoren beoogt de vereniging de benodigde financiën voor het effectief nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt (deels) in hoeverre UAEM-NL haar doelstelling effectief kan nastreven. Het vermogen van de vereniging zal dus gevormd worden door giften (mogelijk legaten).

UAEM-NL

Overige informatie over UAEM-NL kan gevonden worden in het document algemene gegevens waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de vereniging. Tevens kan ons jaarverslag worden bekeken voor onder andere een overzicht van de initiatieven en de balans en staat van baten en lasten begeleid met een toelichting. In het kader van transparantie zijn ook onze statuten en ons HR (engels) openbaar gemaakt